Frist på Årsregnskapet utsettes

God nyhet for de som er veldig sent ute med årsregnskapet!

Fristen på å levere årsregnskap og årsberetningen foreslås med en utsettelse på 2 mnd. Det vil si 31 august. Gjelder selskaper som har kalenderåret som regnskapsår. Det sammenfaller med den allerede utsatte fristen for levering av skattemeldingen.

Næringsdepartementet har i samarbeid med Finansdepartementet sendt ut høringsforslag om utsettelse av årsregnskapsfristen.

I høringsnotatet foreslås det at fristene i regnskapsloven § 3-1 tredje ledd for å fastsette årsregnskap og årsberetning, utsettes med to måneder i 2020. Det samme gjelder fristen for å avgi revisjonsberetning etter revisorloven § 5-6 og fristen for å ilegge forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven § 8-3.

Det foreslås også å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, og ordinært årsmøte for samvirkeforetak. Det vil si at fristene i aksjeloven § 5-5 første ledd, allmennaksjeloven § 5-6 første ledd og samvirkelova § 41 første ledd første punktum utsettes med to måneder for ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte i 2020.

Det foreslås at loven skal gjelde frem til 31. desember 2020, slik at foretak med avvikende regnskapsår også omfattes av forslaget.

Forslagene om utsettelse av fristene gjelder ikke for regnskapspliktige foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked og foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven.

Vi må vente noen dager før utsettelsen blir endelig vedtatt. Høringsfristen er 19. mai, og beslutning og ikrafttredelse ventes raskt etter det.

Regnskap Norge har fulgt opp departementene i saken, og det er bra at utsettelsesforslaget har kommet. Selv om regnskapsbransjen jobber etter å bli mest mulig ferdig med årsoppgjørsproduksjonen i løpet av juni, er fremdriften påvirket av korona-situasjonen. For dem som ikke klarer å bli helt ferdig, gir utsettelsen et nødvendig handlingsrom ved å slippe risiko for sanksjoner som følge av det.

Artikkel er hentet fra Regnskap Norge

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *